გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


თუ თქვენ გჭირდებათ გარკვეული ბიზნეს პროექტის მართვა

ჩვენ გთავაზობთ:

- ბიზნეს პროექტის ეფექტიანი განხორციელების გეგმას. თუ მსგავსი პროექტი უკვე არსებობს, ჩვენ გთავაზობთ მის შემოწმებასა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით გარკვეული კორექტივების შეტანას

- შიდა კონტროლის ეფექტიან პროცედურებს;

- გამჭვირვალე მართვის სისტემას;

- საჭირო კადრების შერჩევას;

- ბიზნეს პროექტის მართვას;

- საკანონმდებლო და ნორმატიული მოთხოვნების შესრულებას.
თუ თქვენ გჭირდებათ გარკვეული კომპანიის მართვა

ჩვენ გთავაზობთ:

- საფინანსო–სამეურნეო გეგმის შემუშავებას;

- არსებული რისკების აღმოჩენა და ანალიზი;

- სათანადო პროცედურებისა და პოლიტიკების შემუშავება, რომელის
უზრუნველყოფს ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი მიზნების მიღწევასა
და რისკების შემცირებას;


- კომპანიის დირექტორატის/სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციის შესრულება;

- შიდა კონტროლის / მონიტორინგის სისტემის დანერგვა;

- საკანონმდებლო და ნორმატიული მოთხოვნების შესრულებას.
პროდუქტები