გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


თუ თქვენ გსურთ პრობლემური ფინანსური რესურსების გაჯანსაღება


ტარიფი: შედგება ორი ნაწილისაგან:

1. საზღაური ფულადი მოთხოვნის 0,5%–დან 4%–მდე;

2. წარმატების ბონუსი, ამოღებული ან წარმატებით რესტრუქურიზებული ფულადი მოთხოვნის 0,5%–დან 5%–მდე ოდენობით.

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაში
თუ თქვენ გსურთ პრობლემური და არაპროფილური აქტივების მართვა
და/ან
თუ აქტივი წარმოადგენს წილს/აქციებს სხვა კომპანიაში, გთავაზობთ:

ტარიფი: შედგება ორი ნაწილისაგან:

1. საზღაური აქტივის ღირებულების 0,5%–დან 4%–მდე, მაგრამ არანაკლებ 500 ლარისა; ამასთან, თუ სამართავ აქტივს წარმოადგენს წილი/აქციები – ყოვლთვიური საზრაური შეადგენს 1000 ლარიდან 5000 ლარამდე;

2. წარმატების ბონუსი, რეალიზაბით მიღებული ამონაგების 0,5%–დან 4%–მდე ოდენობით ან გაქირავების შემთხვევაში – 3 თვის ქირის ოდენობით.

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველი კონკრეტულ შემთხვევაშიპროდუქტები