გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


შეთავაზებული მომსახურებები


თუ თქვენ გსურთ რეაბილიტაციის პროცესის მართვა, ჩვენ გთავაზობთ:

- რეაბილიტაციის გეგმის შედგენას;

- კრედიტორებთან და გადახდისუუნარობის რეჟიმში მყოფ კომპანიასთან რეაბილიტაციის გეგმის პირობების შეთანხმებას;

- რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად საფინანსო–სამეურნეო გეგმის შედგენას;

- სათანადო პროცედურებისა და პოლიტიკების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს დადგენილი მიზნების მიღწევასა და რისკების შემცირებას;

- საჭირო კადრების შერჩევას;

- რეაბილიტაციის რეჟიმში მყოფი კომპანიის მმართველის ფუნქციის შესრულებას;

- შიდა კონტროლის/მონიტორინგის სისტემის დანერგვა;

- საკანონმდებლო და ნორმატიული მოთხოვნების შესრულებას;

- რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად კრედიტორთა მოთხოვნების დაფარვას.
შეთავაზებული მომსახურებები "გაკოტრება"


თუ თქვენ გსურთ გაკოტრების პროცესის მართვა, ჩვენ გთავაზობთ:

- გაკოტრების მმართველი კომპანიის ფუნქციების შესრულება;

- გაკოტრების რეჟიმში მყოფი კომპანიის აქტივების (სამეურვეო ქონების) დადგენა, ინვენტარიზაცია;

- სამეურვეო ქონების შენარჩუნების ღონისძიებების განხორციელება;

- სამეურვეო ქონების შეფასების უზრუნველყოფა;

- სამეურვეო ქონების რეალიზაციის მიზნით აუქციონების ორგანიზებას;

- გაკოტრების პროცესში კრედიტორთა კრებების მოწვევა;

- სამეურვეო ქონების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხის განაწილება კრედიტორთა შორის.
პროდუქტები