გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


თუ თქვენ გსურთ გაკოტრების პროცესის მართვა, ჩვენ გთავაზობთ:

ტარიფი შეადგებს სამეურვეო ქონების რეალიზაციიდან მიღებული ამონაგების 0.5% - 7%–მდე,

მაგრამ არანაკლებ 10 00 ლარისა (დღგ-გარეშე)

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
თუ თქვენ გსურთ რეაბილიტაციის პროცესის მართვა

ტარიფი: შედგება ორი ნაწილისაგან:

1. ყოველთვიური საზღაური 5000 ლარიდან 20000 ლარამდე (დღგ-გარეშე);

2. წარმატების ბონუსი, მოგების 5%–დან 20%–მდე ან ბრუნვის 1%–დან 3%–მდე

ტარიფი შეთანხმებადია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
პროდუქტები