გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
დიახ
დასახვეწია
არა

      C Panel
Login:

Password:


თუ თქვენ გსურთ მომსახურება
ფულადი მოთხოვნების ამოღებაზე
,


ჩვენ გთავაზობთ:

- ფულადი მოთხოვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ანალიზს, რისკების შეფასებას;

- უზრუნველყოფის საშუალებების (აქტივების) აღწერას და ლიკვიდურობის შეფასებას;

- მსესხებელთან და უზრუნველყოფილი იპოთეკის/გირავნობის მესაკუთრესთან მოლაპარაკების წარმოებას ვალდებულებების ნაბაყოფლობით შესრულებაზე;

- სასამართლო პროცესის, მიზანშეწონილობისას გადახდისუუნარობის პროცესის წარმოება;

- წარმომადგენლობა სასამართლოში, სააღსრულებო ბიუროსთან და სხვა პირებთან.
თუ თქვენ გსურთ ფულადი მოთხოვნების რეალიზაცია,

ჩვენ ამას განვახორციელებთ მხოლოდ ფულადი მოთხოვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და მისი უზრუნველყოფის საშუალებების შესწავლის, რისკების ანალიზისა და შეფასების, ასევე მსესხებლის შესახებ ინფორმაციის ანალიზის შემდეგ.პროდუქტები